Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi İle İlgili Aydınlatma Metni


Kişisel veri, 6698 sayılı Kanundaki tanımı ile “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade eder. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve/veya aktarabileceğiz. Bu metinde kişisel veri yönetimi süreçleri ile ilgili açıklamalarımız yer almaktadır.

1. Kişisel Verilerin İşlenmesi:

Erişler Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ( İŞ bu metinde “Erişler Gıda” olarak anılacaktır.) Veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak size bilgi sunulmaktadır.

Kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya Erişler Gıda önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları:

Erişler Gıda olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde ve müşterilerimizin hizmetlerimizden faydalanabilmesi amacıyla, kişisel verileriniz, Erişler Gıda tarafından, verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekte olup, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, çerezler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Erişler Gıda, faaliyetleri çerçevesinde tedarikçiler, kamu kurumları ve diğer akdi muhataplarımızın verileri de aynı yöntemlerle ve hizmetlerimizde zaruri olan iş süreçlerini sağlamak amacıyla toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz, sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin arttırılması ile satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak Müşteri İlişkileri Yönetimi, satış-pazarlama işlemleri, sosyal medya ve diğer elektronik mecralarda yapılacak kampanyalarımız-aboneliklerimiz ve Veri Analizi uygulamaları gibi çalışmalar kapsamında da kullanılabilecektir. Erişler Gıda’nın ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Erişler Gıda ürünlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Erişler Gıda’nın anlaşmalı olduğu kuruluşlardan mal ve/veya hizmet aldığınızda, Erişler Gıda fabrika adreslerini veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde veya Erişler Gıda’nın düzenlediği anket, çekiliş, eğitim, seminer, fuar veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz Erişler Gıda olarak sunduğumuz ürün ve/veya hizmetlerden yararlanabilmeniz için, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme” ile belirlenen amaçlar ve kapsamda kullanılmak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda veya veri işlenmesi için rızanızın gerektiği hallerde kullanılacaktır. Rızanızın geri alınması halinde ise kullanılmayacaktır. Erişler Gıda, periyodik olarak verilerin anonimleştirilmesi gerekip gerekmediğini denetlemekte ve re’sen de anonimleşmesi gereken verileri anonimleştirmektedir.

3. Hakkınızda hangi kişisel verileri hangi yollarla topluyoruz?

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Erişler Gıda tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve bu kapsamda Erişler Gıda’nın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini yerine getirebilmesi için edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK md.5 ve md.6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için çerezler kullanmaktayız. Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza (örneğin; bilgisayar veya cep telefonu) depolanan küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder.

Çerezlerin bilgisayarınızda saklanmasını istemiyorsanız tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim ayarları tarayıcıdan tarayıcıya farklılık göstermekte ve tarayıcıların yardım menüleri altında çerezlere ilişkin detaylı bilgiler yer almaktadır.

4. Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Erişler Gıda, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; müşterilerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla Erişler Gıda faaliyetlerinin yürütülmesi, müşterilerimize hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması, ürün ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, tedarikçiler, anlaşmalı satıcılar ve servisler, iş ortaklarımız, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

5. Haklarınız Nelerdir?

Erişler Gıda, haklarınıza ilişkin taleplerinize, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen ücret karşılığında, cevap verecektir.

Kişisel Veri Sahipleri Olarak Haklarınız;

Kişisel verilerinizin;

  • a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • d) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • e) Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • f) Silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • g) Düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda yapacağınız talepler 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yazılı olmalıdır. Bunun için, kimliğinizi ispat edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren ve Erişler Gıda tarafından internet sitesinde (http://www.erislergida.com.tr/ ) sunulan başvuru formu ile Erişler Gıda San. Ve Tic. A.Ş. –Eski Silivri Yolu Cad. No:58 Mimarsinan Büyükçekmece/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu http://www.erislergidasanayiveticaretas@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Veri Sorumlusu Erişler Gıda’nın güncel bilgileri, her daim Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) üzerinden edinilebilecektir.

Başvuru Formu Buradan Ulaşabilirsiniz.